torsdag 26 mars 2015

58. Den nya tiden

[Ur "The Great Gospel of John" av Jakob Lorber, bok 21; kap. 58; röd text = Jesus, svart text = alla övriga]

[1] En av de så kallade judiska grekerna sade: "Herre och Mästare, kommer det att ges undervisning till folket vid Din återkomst till jorden? Om Du åter vill komma med denna undervisning, så kommer de också att säga: 'Åh ge Dig av med den läran som orsakade så mycket olycka på jorden."
[2] Jag sade: "Min vän, den undervisning som Jag ger dig nu är Guds Ord som står kvar i evighet, och därför kommer folket, som vi talar om nu, bara att mottaga den undervisning, som du fått av Mig. Men vid den tiden kommer den inte att ges i förtäckt form, utan fullkomligt uppenbarad enligt dess himmelska och andliga mening och från och med då kommer det Nya Jerusalem, som skall komma ner från Himlen till jorden, att finnas till. Bara i dettas ljus kommer det att bli begripligt för folket hur mycket deras förfäder blivit förledda och bedragna av de falska profeterna, på samma sätt som judarna nu bedras av fariséerna. 
[3] Då kommer de inte längre att klandra Mig och Min lära för alla olyckor utan de ytterligt själviska och högdragna falska lärarna och profeterna. I ljuset av sina vetenskaper och många tekniker så kommer de helt klart att märka vems andliga barn de är.  
[4] När det Nya Jerusalems mycket klara ljus skiner över hela jorden, så kommer lögnhalsarna och bedragarna att bli fullkomligt avslöjade och få sin belöning för sina handlingar. Ju högre någon tror att han står, desto djupare skall han falla. Se  därför upp för de falska profeterna redan nu. Förstod ni nu detta ?"
[5] Då sade också Mina andra lärljungar: "Herre och Mästare, varför ger Du faktiskt inte oss också Din lära i uppenbarad form såsom Du en gång i en avlägsen framtid skall undervisa nämnda vetenskapsmän och ingenjörer av alla de slag? Jag tror att folk också nu behöver detta slags Nya Jerusalem."
[6] Jag sade: "Jag har fortfarande mycket att berätta och uppenbara för er, dock kan alla ännu inte ta emot det. Men när Min Sannings Ande kommer över er så skall den leda er fram till hela sanningen och visdomen, och då skall ni helt och fullt befinna er i det Nya Jerusalems ljus. 
[7] Men om ni då kommer att kunna föra ljuset vidare till edra lärljungar, det är en annan fråga som ni knappast kommer att kunna besvara, om man utgår från att ni för det första förstår och inser att varje undervisning till barn måste ges på ett särskilt sätt och vara mera fri än påtvingad och att det för det andra inte kan förväntas av någon att kunna läsa Skriften, om han inte kan alfabetet. 
[8] Ni kan inte på långa vägar föreställa er vilka betydelsefulla och väldiga vetenskapliga upptäckter och ingenjörskonster som människan en gång kommer att utföra, och hur mycket av mänsklig vidskepelse som klaras ut genom detta. Var i hela världen kan ni nu finna en gedigen vetenskap som grundas på principer för den noggrant beräknade verkligheten? Och var kan ni finna en välanpassad ingenjörskonst som har sin grund i en sådan vetenskap? 
[9] Den kunskap och den ur denna härledda teknik, som folk nu besitter, består i mer än 3/4 av ren vidskepelse. På en sådan skämd frukt från kunskapens träd, som ännu inte är helig, kan ingen högre himmelsk sanning uppställas. Och om man skulle göra det, så skulle det bildas en frukt som man naturligtvis kan slänga som föda till drakarna, men inte ge som föda till människor. 
[10] Förstå och kom noga ihåg: utifrån sådan frukt kommer också de falska profeterna med alla sina felaktiga läror och falska underverk att träda fram och fördärva mer än 3/4 av jorden. Ty när de anstränger sig att förena Min lära om verkligheten med de kunskaper som nu föreligger hos folket, som är blandad med all slags vidskepelse och obetydliga tekniska framsteg - i tron att denna lära om verkligheten skall bli mer acceptabel för folket - då kommer de uppenbart att förstöra Min lära mer och mer. Och kunskapen och den tekniska nivån, som är fylld av vidskepelse, kommer därigenom att sjunka än djupare i den antika nattens mörker än den befann sig vid mänsklighetens allra första början. Slutligen kommer de under en tid att enbart bli de falska profeternas ägodel, varför dessa med hjälp av detta lättare och i större skala kan erövra folket som hållits i mörker. 
[11] Men det kommer inte att förbli på detta sätt. Ty vid rätt tidpunkt kommer Jag att väcka människorna till insikt om de äkta kunskaperna och teknikerna. Och då kommer det att basuneras ut till folket, hur Balaams tjänare har gjort sina underverk. Således kommer den sanna vetenskapen om alla ting och också den gedigna tekniken att bli den oövervinnliga förelöparen och förkämpen emot den gamla vidskepelsen. Och när Augias-stallet rengjorts på detta sätt, så kan Jag enkelt och mycket effektivt komma tillbaka till denna jord. Därför att min sanna lära om livet kommer överallt att lätt förenas med den sanna vetenskapen om människan. Och på detta sätt kommer ett fullständigt livets ljus att ges till människorna. Ty en renhet kan aldrig solka ner den andra, på samma sätt som en sanning, som är klar som solens ljus, inte kan solka ner den andra."

Översättning från engelska av mig.

[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  http://www.franky1.com/downloads.html]  
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.