torsdag 26 mars 2015

57. Om hur det står till med tron i framtiden

[Ur "The Great Gospel of John" av Jakob Lorber, bok 21; kap. 57; röd text = Jesus, svart text = alla övriga]

[1] Men vad det gäller Min fråga om hur det kommer att stå till med människornas tro i en ännu mycket avlägsen framtid, då Människosonen skall återkomma till Jorden, på det sätt som Jag ofta berättat för er, så påstår Jag att Han i allmänhet kommer att finna ännu mindre levande tro än nu. Ty vid denna tid kommer människorna att ha gjort stora framsteg i många vetenskaper och alla slags ingenjörskonster, huvudsakligen på grund av sitt outtröttliga undersökande och kalkylerande under kunskapsträdets utbredda grenverk, och de kommer att åstadkomma stora ting med naturens krafter på jorden, vilka nu fortfarande är helt fördolda för människan, och de kommer att säga: 'Titta, det är detta som är Gud - det finns ingen annan.'
[2] Så tron hos dessa människor kommer att ha försvunnit nästan helt. Alltså kommer Jag vid Min återkomst inte längre att finna någon tro hos dessa människor. 
[3] En annan stor del av mänskligheten kommer att befinna sig i en ännu mera ogenomtränglig och mörk avguda-dyrkande vidskeplighet än där jordens alla hedningar nu befinner sig. Under lång tid kommer de att ha sina lärare, företrädare och beskyddare bland jordens stora och mäktiga vid denna tid, men världens barn, som är väl rustade med all slags vetenskap och teknik, underkuvar med all kraft den mycket mörka vidskepelsen och får jordens starka och mäktiga att hamna i mycket stora svårigheter, eftersom folket, som med all makt förblindats, nu genom vetenskap och all slags teknik inser att de bara hållits i slaveri för den världsliga berömmelsens och det behagliga livets skull hos dessa starka och mäktiga, som inte själva hade någon tro. Och när Jag kommer, så skall Jag inte heller hos dessa finna någon tro.  
[4] Vid denna tid av stort mörker kommer Jag inte att finna tro hos dem eftersom de var de dåraktigaste och blindaste hjälpredorna åt dem som dominerade dem, vilka mycket väl insåg i vilket syfte de fullständigt förblindade kunde användas. Och att de, som kunde se, aldrig skulle tolerera sådant, som de fullständigt förblindade gjorde. Men när också de förblindade väl görs seende av vetenskapsmännen och ingenjörerna, så kommer de att följa dem, som till största delen befriade dem från de starkas och mäktigas hårda slaveri. Och om Jag då skulle komma och säga: 'Lyssna, jordens nationer, Jag har nu kommit åter till er och skall än en gång visa er den rätta vägen till ett evigt liv för era själar,' vad skulle då dessa människor, som är utan tro, svara ?  
[5] De kommer att svara Mig: 'Vem du än är, min vän, så kom inte dragandes med den där gamla utnötta enfalden, för vilken många floder av ofta helt oskyldigt blod har flutit sedan den tid då den dök upp för första gången och som vi lyckligtvis har blivit av med. Om den så kallade gode Fadern i Himlen, som vi inte känner och för vilken vi inte alls längre känner någon längtan, är en sådan stor vän av blod, så skulle Han säkert lätt kunna förvandla den stora oceanen till blod och glädja sig väldigt mycket åt det. Emellertid behöver vi absolut inte någon sådan lära om livet längre. Hursomhelst så är detta redan torftigt, och denna lära har endast skapat ett rent helvete bland människorna på jorden istället för det utlovade Guds Rike. Vi förlitar oss nu på alla slags vetenskaper och ingenjörskonster. Och på det sättet lever vi i lugn och ro, även om det som vi förlitar oss på endast är för stunden. Men ett fridsamt och rofyllt liv för stunden är oss nu mycket kärare än en Himmel med all sin sköna lycksalighet, som dessutom fortfarande är oviss, och som köpts till priset av oräkneliga lidanden och många floder av oskyldigt blod.
[6] Med sådana ord från människor från denna tid är Min fråga, huruvida Jag kommer att finna någon trosvisshet vid Min återkomst till jorden, mycket berättigad.  
[7] 'Men' - ja, så tänker ni nu inom er själva - 'vems fel är det? Kanske helvetets? Förstör det i så fall, herre. Eller kanske falska själviska profeters, vilka kommer att användas som förevändning av de olika starka och mäktiga människor, som snart kommer att växa upp som svampar ur den fuktiga jorden och som kommer att kriga och plåga människorna överallt på jorden? Herre, låt inte dessa falska profeter få stiga fram i Ditt namn. Men om Du accepterar att det blir på det sättet, så borde Du också förstå att Du inte kommer att finna någon tro bland människorna när Du återkommer.'
[8] Till detta säger Jag: fastän det kortsiktiga mänskliga förnuftet tänker riktigt och i mänsklig mening i enlighet med sin förståelse, världsligt sett, kan man inte invända mycket. Men Gud, alla tings och alla varelsers Skapare och eviga Vidmakthållare har i Sin tur mycket annorlunda åsikter och planer med allt det som Han har skapat ur Sig själv. Och därför vet Han allra bäst varför Han tillåter att vissa saker får ske bland människorna på denna jord.  
[9] Slutligen kommer all vidskepelse att sopas bort från jordens yta med vetenskapens och teknikens makt, genom vilken ännu ingen människas fria vilja hindras på minsta sätt. 
[10] Genom detta kommer med tiden all tro att försvinna bland människorna, men denna situation kommer endast att vara under en mycket kort tid. 
[11]  Endast vid denna tid kommer jag att välsigna den gamla kunskapens träd men genom det kommer livets träd i människan att återfå sin gamla kraft och från denna tid och framåt kommer det bara att finnas en herde och en flock. 
[12] Den som nu förstod detta kommer också att förstå Min fråga om Jag under denna tid kommer att finna samma förtröstan på jorden som för närvarande. I denna framtid kommer Jag säkert inte att återfinna en sådan tro som nu, men en annorlunda sådan. Vari denna består kan ni nu inte föreställa er, men en gång kommer icke desto mindre saker och ting att utveckla sig såsom Jag nu i förväg har berättat för er. 

Översättning från engelska av mig.

[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  http://www.franky1.com/downloads.html]  Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.