torsdag 26 mars 2015

2. Att utföra mirakler

[Ur "The Great Gospel of John" av Jakob Lorber, bok 25; kap. 2; röd text = Jesus, svart text = alla övriga]

[1] "Fastän Mitt evangelium måste spridas över hela jorden, så kräver jag inte av någon äkta lärare eller profet att han skall ge alla människor full kunskap om min lära. Det är tillräckligt att den äkta läran bibringas de bättre och de redan mera fulländade med rätt att sprida den läran så mycket som möjligt till andra folk. Lyckliga är de som tar emot den. Men ingen är någonsin så fulländad som lärare eller profet att han kommer att lyckas med att få druvor att växa bland törnen eller fikon bland tistlar.
[2] Se, jag är Herren själv och ni vet att ingenting är omöjligt för mig, men så länge som jag måste ge människorna på denna jord deras fullständigt fria vilja, så kan inte ens jag med min kärlek och allra bästa vilja i världen uppfostra dem i ljuset av min eviga sanning. Och det som jag själv inte kan åstadkomma kan ännu mindre ni. 
[3] Men ni tror att detta skulle vara möjligt för mig om jag använde mig av något fantastiskt mirakel. Och jag säger er att ni delvis har rätt i detta, men i det stora hela inte alls, eftersom ett mirakel, trots att det fungerar på lokal nivå, nämligen vid den tid då miraklet utförs, på andra platser nödvändigtvis bara blir omtalat varvid några tror medan andra säger: 'Om ett mirakel utfördes för att väcka tron där, varför då inte här ibland oss?' Och med tiden kommer även det mest fantastiska mirakel, så väl som allt som hänt, att bli än mindre betrott, beroende på om man gjort stor sak av det. Och så kommer det att bli en del av de historiska sagorna och fablerna. Och folk, som för det mesta är godtrogna, kommer att använda det som stöd för sina olika trosuppfattningar och alltså inte för att väcka upp det sanna ljuset i människans hjärta. 
[4] Folk gör absolut ingen skillnad mellan ett sant och ett falskt mirakel. De anser dem båda vara något exceptionellt och låter sig förledas att tro. 
[5] Det är därför man skall utföra mirakler så lite som möjligt, förutom att bota sjuka genom handpåläggning och att döpa människor som kommit till tro så att de kan ta emot sanningens ande i sig. 
[6] Så koncentrera er särskilt på den rena sanningen, ty det är endast denna som kan göra människan fullkomligt fri. Allt det andra kommer i viss utsträckning att upplevas som ett tvång i hans sinne, vilket han inte så lätt kan frigöra sig ifrån. En framtvingad tro är för det mesta mycket värre än ingen tro alls. 
[7] Stoikerna, som för det mest härleds från greken Diogenes, tror inte på någonting. Och jag säger er att jag föredrar dem som folk mycket mer än dessa dumma, blint troende judar, som fortfarande än idag tror att gödslet från templet kommer att göra deras fält, trädgårdar, betesmarker och vingårdar levande och bördiga, och att Gud blir mera nöjd när någon lägger sin penninggåva i Guds låda i templet i Jerusalem istället för att ge samma pengar till någon fattig människa, som under lång tid kunde bli hjälpt av detta. Lär därför för det mesta endast ut sanningen och var återhållsamma med att utföra mirakler." 
[8] Sedan sade slutligen Min Johannes om detta: "Herre och mästare, när det gäller mig, så kommer jag inte att ägna mig så mycket åt mirakler, ty jag kan nu klart se att utförandet av mirakel i jämförelse med Ordet inte kommer att gynna människan särskilt mycket. 
[9] Den som inte frälses genom Ordet kommer än mindre att frälsas med hjälp av konster. Miraklerna är säkert bra när de utförs av dig, eftersom du är den som bäst kan avgöra när ett mirakel behövs och vilket det i så fall måste bli. Men vi, dina lärljungar, kommer aldrig att verkligen kunna göra det så länge som våra själar är omgivna av detta kött. Därför anser jag att det är bättre att helt hålla sig till Ordet, som genom sin sanningshalt starkt bekräftar sig själv och inte behöver ytterligare bekräftelse, eftersom det tydligt kan förstås med hjälp av vår matematik. 
[10] Efter att jag förklarat för någon att 2 och 2 är exakt 4, borde jag kanske då också utföra ett under för honom för att bekräfta denna matematiska sanning? Jag tror inte att det är nödvändigt. På så sätt är också din mycket enkla undervisning också en matematisk sanning i sig själv, som varje människa som äger bara lite god vilja måste inse, förstå och uppfatta efter att ha hört det en gång. 
[11] Ty inom varje människa finns för det första redan en inre strävan att söka efter Den som skapade världen och allt i den, därför att en sådan person uppfattar att Skaparen av alla dessa fantastiska saker måste vara extremt vis, extremt mäktig och extremt god och att en person som erkänner Honom som sådan skall respektera och älska Honom över allt annat och att han också borde respektera sina medmänniskor, som för honom är en lika underbar skapelse av Gud och älska dem som sig själv. Dessa är 2 matematiska sanningar som ingen kan ha några invändningar emot. Och sedan för det andra det faktum att människan, som förstår att det var Guds makt och visdom, som skapade alla dessa saker, kommer också att inse att Gud inte framkallade sådana under bara för idag till imorgon som en skaparens tidsfördriv, utan att även det minsta av Hans arbeten är menade för ett ännu högre öde i evighet. 
[12] Jag tror att denna sanning kommer att vara lätt att förstå för varje människa också utan att man utför mirakler. Vad som är viktigt är hur man berättar den för någon. 
[13] Ja, t.ex. att bota sjuka eller att befria någon besatt från hans plågsamma andar, det är också gärningar av kärlek, men de borde inte utföras för att bekräfta sanningen utan av kärlek. 
[14] Herre och mästare, talade jag riktigt med dessa mina enkla ord eller kanske var de inte fullständigt riktiga?"   

Översättning från engelska av mig.

[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  http://www.franky1.com/downloads.html]  


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.