onsdag 21 januari 2015

95. Påsklammet. Tvagningen av fötterna. Judas förråder Herren. Herrens kvällsmåltid.

[Ur "The Great Gospel of John" av Jakob Lorber, bok 25; kap. 95; röd text = Jesus, svart text = alla övriga]

[1] När det blivit mitt på dagen sade jag till dem som ledsagade mig att bryta upp, och vi gick i ett behagligt tempo tillbaka till den stora vägen mellan Jerusalem och Jeriko. Det var dagen för Påsklammet och mina följeslagare frågade mig om och var någonstans jag ville äta det med dem. Jag besvarade frågan jakande och att det var min önskan att två av dem skulle gå före oss in i staden för att förbereda lammet. Efter detta skulle jag komma efter med de andra. 
[2] Nu bodde i staden en man som tillhörde dem som blivit hälbrägdagjorda när jag för första gången personligen visade mig i Jerusalem i början av min tid som lärare. Han var en trogen anhängare till min lära och var inte rädd för judarna och de svartsjuka fariséerna. Han hade ett litet värdshus och rika gäster besökte platsen, särskilt många romare, som reste till Jerusalem, och därför hade han ett gott rykte bland folk och kunde leva gott. Denna gästgivare hade ofta bjudit mig för att bo över hos honom.
[3] Jag skickade Petrus och Johannes till honom att förbereda Påsklammet där. Som vägledning för att få veta var hans hus var beläget sade jag till dem att följa en man som bar på en vattenkanna och som han skulle komma att bära in denna i det huset. 
[4] De båda var inte okända för ägaren och när han hörde om min förfrågan gjorde han omedelbart i ordning sin finaste hall i huset, vilken han annars nyttjade själv under familjehögtider, så att vi ostörda kunde följa Påsklamms-traditionen. Han själv, som enligt templet var en israelisk avfälling, som valt att stå på romarnas sida, firade inte längre denna tradition, särskilt som han hade en grekisk hustru med vilken han levde efter min lära utan några slags tempelregler.
[5] Detta är ägaren till den kaklade hallen som, med undantag av Johannes, omnämndes av evangelisterna, eftersom det syntes mycket viktigt för dem att senare ange var kvällsmåltiden hade ägt rum, medan Johannes bara brydde sig om de ord som uttalats vid detta tillfälle och inte om yttre ting. 
[6] När det hade blivit kväll anlände jag med mina följeslagare. Efter att glatt ha välkomnats av vår värd och hans familj fördes vi till den omnämnda hallen. Han försäkrade oss att ingen skulle störa oss där och vi slog oss ner och gjorde oss redo för Påsklammet.
[7] Allt som sades den kvällen har också exakt skrivits ned av evangelisten Johannes och det kan läsas där. Bara några saker bör omnämnas här så att man bättre förstår hur händelserna ägde rum.
[8] Efter att vi ätit lammet på traditionellt sätt, reste jag mig upp, knöt min mantel om mig och började med tvagningen av fötterna, genom vilken  Människosonen uttryckte sin djupaste anspråkslöshet eftersom detta tillhörde de lägsta tjänarnas och slavarnas uppgift. Samtidigt visar det att ingen kan följa i mina spår innan jag har rengjort instrumenten för honom vilket tillåter honom att också vandra dessa vägar - så det betyder: hans hjärta måste vara helt rent från allt damm från världens vägar på vilka han vandrat fram till dess. Och jag är Den som ger honom medlen till detta. Därför bör ingen frukta dessa tvagningar, ty i annat fall kommer han inte att ha någon del i mig.
[9] Genom detta gav jag så lärjungarna en djupgående förevisning med hjälp av en symbol. Denna senare är naturligtvis inte det viktigaste men kärnan i den betyder allt.
[10] Såsom jag renade mina lärjungar, så borde också mänskligheten sträva efter att rena varandra, så att de verkligen kan följa mig med ett rent hjärta, alltså med tvättade fötter.
[11] Nu var seden fortfarande den att husets herre efter måltiden skulle överräcka en bit bröd medan han reciterade en vers från Skriften till den som fick brödbiten. Denna sed har inte bevarats till våra dagar, men  praktiserades allmänt och ansågs av många som en slags förutsägelse om framtiden. 
[12] Medan jag gjorde i ordning dessa bitar bröd greps jag av en stor andlig sorgsenhet och jag yttrade orden: “En av eder kommer att förråda mig.”
[13] Lärljungarna, som blev förskräckta över detta påstående, som tycktes dem så illavarslande, överöste mig med frågor om vad jag menade och vem som skulle kunna förråda mig. Men jag svarade inte och började dela ut brödbitarna medan jag gav var och en en förmaning efter hans karaktär. Petrus, som var en av de första, var mest modfälld över mitt påstående. Han bad Johannes, som satt närmast mig, att fråga vem jag menade.
[14] Uttrycket "stödde sig på bröstet" har vitt och brett missförståtts eftersom många olika förklaringar kom i svang då språket inte förstods så väl. Vi låg inte till bords, såsom romarna gjorde och som det ofta angivits, utan vi satt. Judarna accepterade inte den sedvänjan som ansågs som hednisk, precis som de undvek allt det som de skulle kunna ha gemensamt med hedningarna. Den till vilken en särskild ära förlänats, som till en vän, satt på höger sida av husets herre och hedrades av honom genom att denne tillredde hans mat. När det hände måste husets herre ofta vända sig mot honom - och vände då sitt bröst mot honom. På den tidens språk betydde det det som nu översätts med "stödde sig på bröstet" varigenom en annan innebörd smugit sig in som inte var avsedd.  
[15] Johannes frågade mig nu med låg röst vem det var och eftersom han var den lärljunge som stod mitt hjärta närmast sade jag till honom: “Det är han till vilken jag nu ger brödbiten,” varefter Judas mottog den med orden: “Vad du gör, gör det fort!”
[16] Naturligtvis kunde de andra lärljungarna inte sluta sig till vad jag menade med detta. Men Judas, som också blev uppskrämd av mitt första yttrande, eftersom han kände sig avslöjad, tog dessa ord helt och hållet som en anmodan i linje med sina planer. Han reste sig kvickt upp och gick iväg, triumferande i hjärtat. 
[17] Han var nu fylld med all den stolthet hos en framtida sam-härskare, som han hoppades att bli genom mig, och en längtan att få ära och glans utan hänsyn till andra, så mycket att Satan med alla sina stolthets-djävlar tog hans själ i besittning, vilken bara glödde i sin önskan att styra och förgöra alla fiender. 
[18] Kunde jag ändå inte ha undvikit allt detta ? 
[19] Självklart! Men här måste Människosonen välja att gripa all världens prakt och ära. Därför måste han sannerligen komma i den situationen att han måste välja och i detta låg för honom beslutet i den mening som påpekats tidigare. 
[20] Efter att Judas gått sade jag därför: “Nu är Människosonen förhärligad och Gud är förhärligad i honom. Om Gud är förhärligad i honom skall Gud förhärliga honom i sig själv, och han kommer snart att förhärliga honom". Det betyder därför: Människosonen kommer verkligen att bli Guds Son, och Fadern kommer snart att förenas med honom i all evighet.
[21] Nu har jag ännu en gång kortfattat givit hela min lära till mina lärjungar som du kan läsa det just i Johannes 14 och 17 med allt vad  lärjungarna sade och svarade, samt Petrus och Filips invändningar och svaren till dessa. 
[22] Med alla dessa diskussioner hade det redan blivit sent, och nu tog jag åter brödet av vilket jag hade förberett de första bitarna, och sade till de elva: "Låt var och en av er fortfarande ta en bit som jag förbereder här. Detta är min kropp, det förkroppsligade Ordet som måste bli levande i er. Ta också denna bägare, dricka ur det ni alla, det är mitt blod som kommer att spillas ut för er för edra synders förlåtelse. Den som inte äter mitt kött och dricker mitt blod kommer aldrig att välsignas. Nu vet ni hur ni ska förstå detta och ni skall inte längre att ta anstöt av dessa ord1. Ät och drick, och när ni gör detta, så gör det till minne av mig. När två gör detta till minne av mig och kommer samman i mitt namn, så kommer jag också att vara bland dem."
[23] Lärjungarna gjorde nu som jag sa till dem. Sedan vi lämnade huset efter att jag också hade tackat vår värd som kärleksfullt tog farväl.
1 Se Bok 21 41:2.

Översättning från engelska av mig.

[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  http://www.franky1.com/downloads.html]  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.