fredag 6 april 2018

15. Tankens värld

Jag har berättat många saker för er om min skapelse, låtit er få många glimtar av min andliga naturs mest grundläggande hemligheter, avslöjat för er den ömsesidiga verkan mellan ande och materia och förklarat för er såväl betydelsen och nödvändigheten av de stora centrala solarna som den obetydligaste mikroorganism. Jag har påvisat för er hur allting hänger ihop och hur det utgående från mig bildar en kedja ned till den minsta oförstörbara atom. Men den grundläggande förklaringen till allt detta saknas fortfarande, nämligen det som är grundstenen och hörnstenen i min skapelse av mig själv och av er. Denna hörnsten eller alltings första motor är tanken, som har varit och alltid kommer att vara alltings första orsak, från vilken alla andra trådar har sitt ursprung. Denna tanke och hela världen av tankar som rena andliga faktorer skall nu spelas upp inför era ögon som ett stort panorama, varifrån ni kan få en helt andlig bild av hela skapelsen, över allt som har varit och kommer att vara. 

Ty utan en tanke skulle ingen andlig verklighet och ingen materiell värld blivit till eller skapats. Om jag faktiskt ville visa er mitt väsen i andligt avseende, så skulle Jag behöva göra det i ett oändligt sammanhang. Ty endast denna tanke kan helt karaktärisera mig, som är oändlig till tid, rum och makt.  

Om ni skulle tänka er tillbaka till ursprungliga tider, när ingen stjärna sken på himlavalvet, ingen sol cirklade runt någon annan, när inte ens andevärlden skapats, så är detta just den tid när endast min tanke, endast jag hade min varelse, sken och fanns till. 

Runt mig var allting mörkt, livlöst och stelt; endast jag var levande. Som en levande evig tanke sken endast jag i hela skapelsen. Eller med andra ord, endast jag var medveten om att finnas till där som livets stimulator, endast den levande tanken och livsljuset existerade. 

Ni förstår, där bestod världen av endast en varelse, en tanke i en oändlig eter med alla dess slumrande element, som fann sitt uttryck som levande och existerande genom sitt centrum, där jag själv befann mig. 

Där visste endast jag att Jag Är, Jag Lever. Och om ni på något sätt vill förstå detta förhållande så jämför det med förhållandena hos er, där ni inom hela skapelsen är medvetna om vad det betyder att vara ett fullständigt helt, där alla är medvetna om vad ”jag är”, ”jag lever” betyder:. 

Ni säger: "Jag är", ändå äger tusentals och åter tusentals processer rum inom er utan att ni är medvetna om dem. Ni skriker ut "Jag är!". och er själs andliga beklädnad, som sträcker sig till hudens kapillära nervändar, innefattar ert hela själv utan att ni är medvetna om den mänskliga kroppens dimension eller utsträckning. 

Detta är och var en gång också jag själv. Jag levde. Hela min varelse omfattade den oändliga etern och den behövde bara en inifrån kommande impuls för att sporra denna min vida utslungade och ändlösa yttre sida till livlig aktivitet. 

Således föregick tanken handlingen, det var tanken som först skapade det andliga och sedan det andliga det materiella. 

Utan tanken rördes ingenting om från centrum som var jag själv. Därför var det tankevärlden, till en början livligt uttryckt i alla detaljer, som gav mina andar, som var belägna utanför mig och min materiella värld, impulsen till att bli till, existera och vidmakthålla och fullständiga sig själva. 

Och därför måste ni förstå tankevärlden som en andlig, abstrakt värld, i vilken tankarna är de första som stimulerar, upptager och bevarar allt det som kallas den osynliga andliga och den synliga materiella världen. 

Min första tanke var "Varde", när jag skapade världen och önskade se min medvetenhet reflekterad i andar och levande varelser, där sambandet alltid förblev det som existerade mellan ljus och reflektion. Och utgående från mitt innersta väsen ända till sista atom, fick allting liv med detta. Andligt och senare materiellt började upptagandet av sådant som var förenligt. Och det som funktionerna i er kropp till och med in i minsta fiber ger uttryck för, kan också tillämpas på mig:

Från tanken "varde", utvecklades miljoner och åter miljoner konsekvenser, som ett resultat av orsak och verkan. Överallt var tanken den anstiftande principen, dess vidare utveckling var den efterföljande framgången. Från en tanke hos mig, som oändlig Gud och Skapare, blev sålunda den stora ande-familjen och den stora materiella världen slutligen till. Och denna är evig precis som jag är. På samma sätt är mina skapande tankar oändliga. Deras framsteg från sitt ursprung, deras utveckling och fulländning, är eviga och oändliga, alltid framåtskridande och en tanke är en utveckling och fortsättning från en annan. 

Jag var tvungen att berätta allt detta i förväg i syfte att förmedla åtminstone en avlägsen idé om tanken, dess andliga dimension och betydelse. Ty den spontant utvecklade tanken kan omsider skapa en värld full av tankar, så att till slut allt som existerar är blott och bart den synliga inneslutningen av en osynlig andlig värld av tankar.

Jag måste berätta allt detta i förväg, ty ni är vanligtvis snabba att handskas med idén om ett ord utan att bekymra er om att tränga in i dess djupare andliga kärna. Ni talar ofta om att tänka och tänker på ett så tanklöst sätt att det är förvånande hur ni, som intelligenta varelser sprungna från en andlig varelse som jag, kan ha så ytliga uppfattningar om det som avskiljer er som invånare utav två världar - en oändlig andlig och en för alltid själv-regenererande materiell värld. 

Jag har bevisat för er att tanken är den väsentliga komponenten i allt det som skapats, och har vidare förklarat den spontant bildade utvecklingsfaktorn, som utövar ett andligt inflytande på den materia, som omger den. Låt oss nu återvända från vår andliga skapelsesfär till snävare sfärer, som ligger närmare och är lättare för er att förstå, därför att de delvis berör ert eget liv, och formar, upprätthåller och fulländar detta. 

Vid denna punkt betonar jag att, just såsom i skapelsens stora rymd, världarna bildades och utvecklades genom den livgivande tanken, så bildas och utvecklas er jordiska materiella beklädnad, eller er inre psykiska människas yttre uttryck, i enlighet med vars och ens inneboende tankevärld,  vilken sedan präntar in sitt slag både på den yttre formen och det innersta andliga. 

Således kommer ni att förstå att denna stora tankevärld i själva verket är den enda sanna andliga världen, utifrån vilken en dag allt kommer att bedömas och klassificeras. Ty hos mig var tanken det första orsakande momentet. Och därför är det också i varje levande väsen den faktor som en dag, när den är utvärderad, kommer att sätta sitt avtryck på de handlingars och gärningars fulla värde, som är en följd av detta.

När jag lät den första tanken klinga ut i rymdens utsträckta vidder, och genom "varde" fick hela den synliga och osynliga världen att bli till, började allt att ta form efter mitt väsen. Eftersom jag som Gud är oändlig och som väsen bara är kärlek kombinerat med gränslös klarsyn, och endast är i stånd till att skapa ande eller materia till min avbild, så skapades också världarna och till och med andarna i enlighet med kärlekens och visdomens skapare som sådan.

De var alla fullkomliga och utan fel i överensstämmelse med gudomliga lagar och styrda för att bevara och förbättra sig själva, och sålunda rätta sig efter mitt, Skaparens, stora mål. 

Vad jag gjorde vid denna tid, och hur mina verk står i överensstämmelse med mig själv, som Skapare och evigt kärleksväsen, gäller även för er som andliga varelser: Ert yttre är en exakt återspegling av ert innersta. Men när det gäller er så kan ni inte läsa i varandras ansikten hur själen i hieroglyfiska tecken ofta har märkt det. Endast ibland röjer ögat, som ni kallar själens spegel, vad som blänker från det inre, vare sig ni vill det eller inte.

Denna utseendets vetenskap, som en gång en nitisk försvarare av sanning och kärlek (JC Lavater, Zürich) försökte vinna bifall för, har inte utövats till gagn för mänskligheten. Och världen skulle vara en annorlunda plats om alla omedelbart kunde se vilken typ av person hans medmänniska är. Hur detta sker kommer jag också att förklara för er, så att ni kan förstå hur likartat allting i hela skapelsen är och att en bestående lag som gäller i stor skala är tillämplig även i liten skala.

Jag har precis berättat för er att medvetenheten om att vara vid liv fyller hela människans själ och med detta naturens fysiska yttre, på samma sätt som mitt stora universum är fyllt av min gudomliga livsmedvetenhet och utgör den sanna återspeglingen av densamma.
Allt i min skapelse formar sig efter mina gudomliga lagar och kan bara frambringa det som är gudomligt, sublimt och vackert eftersom alla skapande beståndsdelar härrör från centrum, Jag Själv, och breder ut sig till de mest avlägsna rymder där en värld kan lysa. Överallt följer de samma regler och allt skapat i olika framtoningar och gestaltningar är en återspegling av och ett uttryck för mig själv. Helt utan er vilja fungerar därför tankens värld inom er på samma sätt och utövar ett större eller mindre inflytande på de olika organen, som är nödvändigt för att verkställa tanken. Detta utförs genom en mekanisk process, vid vilken huden eller olika organs andra höljen exakt utvändigt reflekterar och avspeglar det som i människans psykiska inre utgör hans tankar av dåligt humör.

Det är genom tankar, eller tankens värld, som den mekaniska
livsprocessen snabbas på, bromsas upp eller till och med förstörs. På grund av tankarnas stimulerande effekt på nerverna, så påverkar de senare organen, som de betjänar som dirigenter. Således är även hälsa, sjukdom eller dödsfall inte en direkt följd av störningar i den mänskliga kroppens funktioner. Den bestämmande faktorn bakom en frisk eller sjuk kropp, det som skapar ett vackert eller fult yttre, är istället den flyktiga, osynliga tanken, vilket gör att nerverna pirrar och påskyndar avsöndrings- eller ämnesomsättnings-processerna. Eftersom de flesta passioner är resultatet av tankar som fått sin näring av kärlek och lämnar sina spår i människans ansikte, så är vackra eller fula ansiktsformer en återspegling av det inre själslivet.

Ni kan se vilka glädjeämnen och lidanden som hos människan härrör från denna det inre andliga livets omärkliga, men ändå oupphörliga aktivitet; och omvänt hur störda vitala funktioner återverkar på anden och till och med fördunklar den så att människan bedömer världen, den allmänna situationen och sig själv på ett helt annat sätt än hur det borde vara. Följderna av detta blir sjukdom, lidande, stelhet, eller till och med förtida död.

Allt detta har sitt ursprung i tankens värld som i sin verkan på
kroppen, där kroppen i sin tur återverkar på anden, påverkar människan till att dra andra slutsatser och utföra andra handlingar. Eftersom allting är
sammankopplat andligen, så har denna tankevärld ett inflytande på andra människor, familjer och nationer, där de andliga frukterna har en långtgående effekt, särskilt när andligen sjuka människor med makt orsakar elände och lidande för hela nationer, som inte vet varför det förhåller sig så och är omedvetna om det faktum att dystra idéer hos deras härskare som är på dåligt humör undergräver hans hälsa och driver honom till felaktiga slutsatser, vilket sålunda innebär spridning av en omätlig misär. Sedan får jag oftast skulden, enär allt jag har att göra med det är att förvandla det onda till gott, som orsakats av andligt och fysiskt sjuka människor.

När ni sålunda begrundar hela den osynliga världen av tankar, som böljar fram och tillbaka, vilket övermått av tankar för gott eller ont som sänds ut från en enda person och ofta sprider sig till tusentals och miljontals andra; hur en sten kastad i ett stilla vatten bildar cirklar på cirklar runt denna tills denna rörelse stör vattnets stillhet på mera avlägsna platser där de mindre djuren på dessa avlägsna stränder är oförmögna att förstå eller förmoda att orsaken till förstörelsen av deras bostäder och deras ungas död är en sten ofta lättfärdigt kastad långt borta ifrån dem.

Sålunda böljar och flyter tankens ocean för evigt. I alla levande varelser jäser det av tankar som stiger som bubblor ur stillastående vatten. Allting tänker, känner, försöker förbättra sina villkor, sitt liv. Allting bygger upp, bryter ner, anstränger sig och försöker utvinna det okända ur det som är känt. Därför är denna stora värld av tankar faktiskt min skapelses viktigaste faktor. Ty denna värld är liksom min gränslös, evig och oändlig, om omständigheterna tillåter det.

Sträva därför efter att hålla denna andliga värld av tankar i strama tyglar, sträva efter att bara tänka såsom det anstår mina barn. Ty tanken är
skaparen av ert yttre i detta liv, och ert varumärke på den andra sidan.
Dit kommer ni att anlända och ha kvar frukterna av de tankar ni tänkte på jorden. Här är det dolt för er och för andra, men så är det inte där. Det
yttre är underordnat det inre. Det yttre uttrycket är en återspegling av det innersta. Där man inte kan låtsas finns det inte heller några hemligheter för andra; var och en läser den andres tankar och därmed individens moraliska värde eller brist på värde. Som materians andliga bärare är denna tankevärld så kraftfull eftersom den oförtrutet skapar, bygger, förstör, förändrar och förvandlar och på detta sätt bildar en kedja. Men betraktad som en helhet är den av yttersta vikt, ty den svagt uppåtstigande och dunstande tanken följs av gärningen, beroende på omständigheterna, vars konsekvenser inte längre bärs av dem som tänker den som individer, utan av hela den andliga och materiella världen.

Man kan inte åskådliggöra oändligheten bättre än genom att föreställa sig den som en tankevärld. Ty alla kända hastigheter, alla avstånd och tidsrymder försvinner jämfört med tankens hastighet, med dess kraft och verkan, speciellt när den är utrustad med den tidigare och hjälpt av den senare. 

Mina barn, bemöda er därför om att vandra i tankevärldens stora rike som människor värdiga mig. När en förbjuden tanke sniker sig in, utplåna den eller betrakta den noga. Ty det är bara ett kort steg mellan tanke och handling, och dess konsekvenser vilar tungt på er, som skapat tanken.

  Inbilla er inte att  "de var bara tankar och långt ifrån att förverkligas!" Detta är inte sant; På så sätt bedrar ni er. För som jag just sade, om tillfälle ges, så förvandlas tanken till en handling som inte kan plånas ut, trots att man kanske ångrat den. Den står som ett faktum, som en tankens stöttepelare på era vägar i livet och ni kan sedan antingen glädjas åt den eller skämmas för den.

Jag gav er inte detta ord i onödan. Allt har sitt Varför, och ett
stort Varför ligger också i botten på detta. Ty jag vet bara alltför väl hur
ni bagatelliserar tankeprocessen och hur ni betraktar det som
faktiskt är det starkaste som det svagaste. För tanken är en andlig
potentiell kraft, och sådana krafter är inte att leka med.

Jag måste upplysa er, och därigenom göra era samvetens skalor ännu känsligare. Ty ni tillhör mitt andliga rike för evigt och det materiella bara för en kort tid.

Lär er att tänka självständigt! Lär er att tänka logiskt! Lär er att tänka moraliskt! Ni måste bli förtrogna med dessa tre sätt att tänka. Då kommer ni att finna det lättare att reda ut vad framtiden bär i sitt sköte, värdera
vad som nu sker och att bygga ert andliga jag som förberedelse för det andra livet. I tankens böljande hav från miljontals varelser skall ni sträva efter att aldrig förlora greppet om ratten för er andliga människa. Tanken antingen välsignar eller fördömer er. Detta är er inre värdighet som gäller nu och för evigt.

Vad tjänar det till om folket avgudar er medan ni tvingas anklaga er själva för era svagheter och er ostadighet. En dag måste ni beklaga de som avgudar er på grund av deras vanföreställningar, liksom ert eget jag.

Tankens värld, som ert jags liggare, är er handbok som följer med er, er säkra lejd hit och ert pass till evigheten, där alla era kännetecken tagits upp som kommer att avgöra er framtida bana.

Sträva efter att undvika tomma sidor i er liggare, som tecken på bortkastad tid, men även tankar skrivna på dessa sidor som, om de öppnades för granskning, skulle få er att skämmas för er själva. Den tänkande människan är ert levande fotografi, målat genom andens ljus. Sträva efter att göra det till en framgång som visar er hur ni ska bli
om ni en dag vill kallas "Mina barn".

På ett fotografi taget av en person så döljer det materiella solljuset inte några skavanker utan gör allt på papperet obevekligen mottagligt för detta ljus. För en människa som anländer till den andra sidan visar min andliga sannings ljus likaså upp den mänskliga form som byggts av hans inre tänkande människa under loppet av hans jordiska liv. Lycklig den som godkännes vid detta tanke-prov och, bortsett från några skavanker på grund av oavsiktligt begångna fel, visar upp en bild som överensstämmer med skönhets-, kärleks- och visdomsnormerna, som jag som en första tanke hade planterat in i hela världen och i alla varelser!

  Så mycket om denna tanke. Erkänn och begrunda mina ord! Tid,
den allt förtärande tiden, bestjäl er på minut för minut. Livet passerar
som en dröm och ett uppvaknande väntar på er i min ande-världs eviga ljus där tankar, saker som i det här livet är ovägbara, väger tungt på det moraliska värdets måttstockar. Ty där väger andar det som är andligt och bestämmer för alla deras andliga kurs på nytt.
Och därför ges ni detta ord för att det kan visa er på bron som leder bort från materia. Ni har fått det redan här så att ni kan uppnå medborgarskap i en värld som ni en gång har bebott och som ni måste återvända till. Efter att en gång ha varit där, som gudomliga utskott av mina skapande idéer, skall ni snart återvända dit som renade andliga mänskliga varelser, och komma allt närmare mig och mina andar! Amen.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.